Loading color scheme

Mój szef to ja, mój szef ma POWER

 

 


Skorzystaj z projektu "Mój szef to ja, mój szef ma POWER"

Dla kogo?

- dla 225 osób fizycznych w wieku 18-29 lat zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub uczących się na terenie powiatu limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego lub miasta Nowy Sącz będących osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy (min. 80% Uczestników/czek projektu) lub osobami biernymi zawodowo, które utraciły zatrudnienie/pracę po 01.03.2020 r. w wyniku COVID-19, zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje w zakładce Uczestnicy/czki.Jakie dofinansowanie możesz uzyskać?
23 050 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy
do 7 800 zł netto na pokrycie kosztów bieżących firmy w pierwszych 6 miesiącach jej prowadzenia (wsparcie pomostowe finansowe)

Kiedy skorzystać?

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.
Rekrutacja prowadzona będzie w ramach ogłaszanych naborów, rozpocznie się od marca/kwietnia 2021, a zakończy się najpóźniej w kwietniu/ maju 2022.
Terminy naborów formularzy rekrutacyjnych będą ogłaszane w zakładce Rekrutacja.

Kto prowadzi projekt?

- Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
- Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
- Sądecka Izba Gospodarcza.

Jaki jest cel projektu?
Celem głównym projektu jest wsparcie 225 osób (planowane 115 kobiet i 110 mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej do 30.06.2023r. poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe finansowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Jakie zadania realizujemy w projekcie?
– dla 225 osób – szkolenie ABC Przedsiębiorczości, dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej, z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie eksperta dotacyjnego
– dla min. 209 osób – dotacja w wysokości 23 050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
– dla min. 209 osób – wsparcie pomostowe finansowe na pokrycie kosztów bieżących firmy w kwocie do 1 300 zł netto miesięcznie – do 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności,
– monitoring i kontrola prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy oraz rozliczanie wsparcia pomostowego finansowego.

Jakie planujemy efekty?
– min. 214 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje
– min. 209 osób podejmie działalność gospodarczą

Jakie są źródła finansowania projektu?
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 8349872,08 zł, w tym 7037272,19 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje
Na stronie internetowej projektu "Mój szef to ja, mój szef ma POWER"  POWER.mojSZEFtoJA.pl znajdziesz m.in.:

- Regulaminy (szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie, uzyskiwania dofinansowania, jego rozliczenia)
- dane adresowe i kontaktowe.

Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

 

 


Skorzystaj z projektu "Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy"

Dla kogo?
-dla 449 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Podhalańskiego (czyli powiatu nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego)
- dla 801 pracowników firm.

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać?
Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, czyli udziału w:
- szkoleniach
- doradztwie
- egzaminach potwierdzających kwalifikacje.
Usługi rozwojowe z opcją współfinansowania wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych po zakwalifikowaniu się do projektu.

Jak wziąć udział w projekcie?
- sprawdź, czy spełniasz warunki (szczegóły w Regulaminie wsparcia)
- sprawdź, czy Twoja firma jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych
- w trakcie ogłoszonego naboru złóż wniosek Twojej firmy poprzez system informatyczny do obsługi bonów rozwojowych dostępny na stronie internetowej projektu
- po podpisaniu umowy wpłać wymagany wkład własny, wybierz usługę rozwojową i zapisz na nią pracowników
- weź udział (i/ lub Twoi pracownicy) w usłudze rozwojowej, wypełnijcie ankiety
- firma realizująca usługę rozlicza się z wykonanej usługi rozwojowej


Jakie korzyści?
- dofinansowanie do 80% kosztów
usługi rozwojowej
- proste wnioskowanie i rozliczenie
- bardziej wykwalifikowani pracownicy po skorzystaniu z usług rozwojowych
- lepszy rozwój firmy

Jak wziąć udział?
- sprawdź, czy spełniasz warunki (szczegóły w Regulaminie wsparcia)
- sprawdź, czy Twoja firma jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych
- w trakcie ogłoszonego naboru złóż wniosek Twojej firmy poprzez system informatyczny do obsługi bonów rozwojowych dostępny na stronie internetowej projektu
- po podpisaniu umowy wpłać wymagany wkład własny, wybierz usługę rozwojową i zapisz na nią pracowników
- weź udział (i/ lub Twoi pracownicy) w usłudze rozwojowej, wypełnijcie ankiety
- firma realizująca usługę rozlicza się z wykonanej usługi rozwojowej

Kiedy skorzystać?

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2023 roku.
Nabory wniosków– terminy będą ogłaszane na stronie internetowej projektu
Korzystanie z bonów rozwojowych (udział w szkoleniach, doradztwie, egzaminach) musi odbyć się w okresie ważności bonów.

Kto prowadzi projekt?

- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
- Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.

Jaki jest cel projektu?
- zwiększenie dostępności do Usług Rozwojowych dla 449 MŚP oraz 801 ich pracowników  z Subregionu Podhalańskiego w terminie do 31.01.2023 r. poprzez umożliwienie skorzystania z bonów rozwojowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych za pośrednictwem systemu informatycznego do ich obsługi zgodnie z Podmiotowym Systemem Finansowania

Jakie zadania realizujemy w projekcie?
- informowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na temat finansowania usług rozwojowych,
- zachęcanie firm do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników,
- obsługa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Podhalańskiego (rekrutacja, wydawanie bonów rozwojowych, kontrola oraz rozliczanie usług rozwojowych)

Jakie planujemy efekty?
- objęcie usługami rozwojowymi 449 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Podhalańskiego i ich 801 pracowników.

Jakie są źródła finansowania projektu?
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. Całkowita wartość projektu to 8951980,53 zł, w tym 7443916,53 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje
Na stronie internetowej projektu "Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy" http://podhalanskiprzedsiebiorca.pl/bony/  znajdziesz m.in.:

- Regulamin wsparcia (szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie, uzyskiwania dofinansowania, jego rozliczenia)
- dane adresowe i kontaktowe.

Sądeckie Bony Szkoleniowe

 

 


Skorzystaj z projektu "Sądeckie Bony Szkoleniowe"

Dla kogo?
-dla 498 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Sądeckiego (czyli miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego)
- dla 1644 pracowników firm.

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać?
Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, czyli udziału w:
- szkoleniach
- doradztwie
- egzaminach potwierdzających kwalifikacje.
Usługi rozwojowe z opcją współfinansowania wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych po zakwalifikowaniu się do projektu.

Jak wziąć udział w projekcie?
- sprawdź, czy spełniasz warunki (szczegóły w Regulaminie wsparcia)
- sprawdź, czy Twoja firma jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych
- w trakcie ogłoszonego naboru złóż wniosek Twojej firmy poprzez system informatyczny do obsługi bonów rozwojowych dostępny na stronie internetowej projektu
- po podpisaniu umowy wpłać wymagany wkład własny, wybierz usługę rozwojową i zapisz na nią pracowników
- weź udział (i/ lub Twoi pracownicy) w usłudze rozwojowej, wypełnijcie ankiety
- firma realizująca usługę rozlicza się z wykonanej usługi rozwojowej


Jakie korzyści?
- dofinansowanie do 80% kosztów
usługi rozwojowej
- proste wnioskowanie i rozliczenie
- bardziej wykwalifikowani pracownicy po skorzystaniu z usług rozwojowych
- lepszy rozwój firmy

Jak wziąć udział?
- sprawdź, czy spełniasz warunki (szczegóły w Regulaminie wsparcia)
- sprawdź, czy Twoja firma jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych
- w trakcie ogłoszonego naboru złóż wniosek Twojej firmy poprzez system informatyczny do obsługi bonów rozwojowych dostępny na stronie internetowej projektu
- po podpisaniu umowy wpłać wymagany wkład własny, wybierz usługę rozwojową i zapisz na nią pracowników
- weź udział (i/ lub Twoi pracownicy) w usłudze rozwojowej, wypełnijcie ankiety
- firma realizująca usługę rozlicza się z wykonanej usługi rozwojowej

Kiedy skorzystać?

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2023 roku.
Nabory wniosków– terminy będą ogłaszane na stronie internetowej projektu
Korzystanie z bonów rozwojowych (udział w szkoleniach, doradztwie, egzaminach)musi odbyć się w okresie ważności bonów.

Kto prowadzi projekt?

- Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
- Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
- Sądecka Izba Gospodarcza.

Jaki jest cel projektu?
- zwiększenie dostępności do Usług Rozwojowych poprzez możliwość skorzystania z Bonów Rozwojowych w ramach oferty z Bazy Usług Rozwojowych za pośrednictwem Systemu Informatycznego tworzącego mechanizm ich obiegu.

Jakie zadania realizujemy w projekcie?
- informowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na temat finansowania usług rozwojowych,
- zachęcanie firm do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników,
- obsługa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Sądeckiego (rekrutacja, wydawanie bonów rozwojowych, kontrola oraz rozliczanie usług rozwojowych)

Jakie planujemy efekty?
- objęcie usługami rozwojowymi 498 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Sądeckiego i ich 1644 pracowników.

Jakie są źródła finansowania projektu?
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. Całkowita wartość projektu to 11 384 088,08 zł, w tym 9 613 848,08 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje
Na stronie internetowej projektu "Sądeckie Bony Szkoleniowe" mojSZEFtoJA.pl znajdziesz m.in.:

- Regulamin wsparcia (szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie, uzyskiwania dofinansowania, jego rozliczenia)
- dane adresowe i kontaktowe.

Publish modules to the "offcanvs" position.